Competències bàsiques 6è EP – anglès

Informació per al curs 2015-2016

Avaluació_proves_CB_2016
Totes les avaluacions de tots els cursos!


Com ja sabeu, els alumnes de sisè passen unes proves de competències bàsiques al final de primària més de caire analític per millorar els centres, que no pas d’avaluació dels nostres infants. Sessió de 60 minuts.

Alguns models de prova per si voleu que els vostres fills i filles practiquin una mica…
(Hi ha cops que els resultats baixen per la novetat del model d’examen!)


CB-2011

respostes_2011
àudio2011
CB-2012

respostes_2012
àudio2012
CB-2013

respostes_2013
àudio2013
CB-2014

respostes_2014
àudio2014
CB-20152ària

respostes_2015
àudio2015
CB-2016

Full de respostes2016


respostes_2016
àudio2016

CB-2017
respostes_2017

àudio 2017


La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua:
  • La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació.
  • L’expressió escrita, amb l’elaboració d’una breu producció, pautada i contextualitzada. Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l’activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).
Aquest any les proves d’anglès seran el 5 de maig i desde els darrers 2 cursos es van introduir alguns canvis en el full de resposta per agilitzar el procés de correcció dels quaderns de la prova.
Les respostes a les preguntes tancades ja no es marquen al quadern de la prova, sinó en un full de respostes.
Cal tenir en compte que:


– En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s’ha de fer al quadern.
– Cada sessió té una durada de 60 minuts.
– S’aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya.
Què s’avalua?

  • Comprensió lectora i comprensió oral: La comprensió literal i la comprensió inferencial es mesuren mitjançant preguntes d’opció múltiple.
  • L’expressió escrita es mesura amb una redacció. En la redacció s’avalua:
    – La competència discursiva, que es mesura segons la coherència i l’adequació al tema proposat.
    – La competència lingüística, que es mesura segons l’ús del lèxic, el domini de l’ortografia i de la morfosintaxi.
    – Les redaccions han de tenir un mínim de 30 paraules.